Välkommen till Spårbarhet

Att rapportera uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret

Från den 1 november ska verksamheter börja rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Detta kommer kunna göras antingen via en e-tjänst eller genom att ansluta sitt verksamhetssystem till ett API.

Avfallsproducentens ansvar

En avfallsproducent måste ha tillräcklig kunskap om avfallet för att kunna klassa det på ett riktigt sätt.

Tillsynsmyndigheten kan begära att få in underlag om avfallet och hur du klassat det. Ibland kan tillsynsmyndigheten förelägga om försiktighetsmått vid hanteringen av avfall även om det inte klassas som farligt enligt avfallsförordningen.

Att ha tillräcklig kunskap om avfallet
Avfallsproducentema har ansvar för att klassa sitt avfall och måste känna till vilka produkter som faktiskt används i dennes produktion och hur uppkomsten av farligt avfall kan förebyggas genom olika åtgärder. Här kan säkerhetsdatablad vara till stor hjälp. Ansvaret innefattar också att ha kännedom om hur det farliga avfallet ska klassas enligt gällande avfallsförteckning” (bilaga 3 i avfallsförordningen).

Här ger vi en introduktion till klassificeringen av farligt avfall. För att göra själva klassningen används Avfallsförordningen med stöd i den vägledning som EU-kommissionen har tagit fram. 


Introduktion till klassificering 

En verksamhet som hanterar farligt avfall har en skyldighet att anteckna samt rapportera in uppgifter om avfallet till ett avfallsregister hos Naturvårdsverket.
Välj rätt avfallskod vid rapportering

Klassningen av avfall är avgörande för hur ett antal miljöbestämmelser ska tillämpas. Det är grunden för ett säkert omhändertagande av avfallet enligt avfallsförordningen (2020:614). Klassningen är också styrande för om man måste söka tillstånd för att behandla en viss typ av avfall eller vilken typ av deponi som kan komma ifråga vid deponering.


Det är viktigt att avfall klassas rätt